Գետինը մտնեք. Ծախուներ… Անգթորեն ռուսներին է սապոնվում

Բարեբախտաբար, հատուկենտ հոդվածներ եմ կարդում ու հատուկենտ գրառումներ, բայց էդքանն էլ է բավական` հետեւություն անելու համար, որ քաղաքական դաշտում գործող կուսակցությունների 90 տոկոսն առաջնորդվում է ոչ թե «հանուն Հայաստանի» սկզբունքով, այլ` հանուն մանդատի։

Ու չեն էլ թաքցնում, ի դեպ։
Մի խումբը անգթորեն ռուսներին է սապոնվում, մի խումբը` արեւմուտքին, մի խումբը պատրաստ է Նիկոլի ցանկացած ճակատագրական սխալ արդարացնել` միայն թե իրենց թույլ տա խցկվել ԱԺ, մյուս խումբը ռոբասերժական բանդայի դռանն է հերթապահում, որ մի պիցայի կտոր էլ իրենց թուլափայ տան…

NAGORNO-KARABAKH — NOVEMBER 14, 2020: A Russian peacekeeper guards the area near the Dadivank Armenian monastery. On 10 November, Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan, Russia’s President Vladimir Putin, and Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed a joint statement on a complete ceasefire in Nagorno-Karabakh. The Russian leader said the Azerbaijani and Armenian sides would maintain the positions that they had held and Russian peacekeepers would be deployed to the region. According to the document, Armenia has to hand over the Nagorno-Karabakh districts of Kalbajar, Lachin, and Agdam, to Azerbaijan till November 15, December 1, and November 20, respectively. Stanislav Krasilnikov/TASS
Íàãîðíûé Êàðàáàõ. Ðîññèéñêèé ìèðîòâîðåö ó àðìÿíñêîãî ìîíàñòûðÿ Äàäèâàíêà. 10 íîÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ëèäåð Àçåðáàéäæàíà Èëüõàì Àëèåâ ïîäïèñàëè çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè âîéíû â Íàãîðíîì Êàðàáàõå, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â êîíöå ñåíòÿáðÿ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, Àðìåíèÿ ïåðåäàåò Àçåðáàéäæàíó äî 15 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà Êåëüáàäæàðñêèé è äî 1 äåêàáðÿ Ëà÷èíñêèé ðàéîíû. Äî 20 íîÿáðÿ àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà òàêæå äîëæíà ïåðåäàòü Àãäàìñêèé ðàéîí Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Զարհուրելի է։
Հետո էլ զարմանում ենք, որ շագրենի կաշվի պես փոքրացել ենք ու շարունակում ենք փոքրանալ։

Բայց էլ տեղ չկա, ծախուներ, փոքրանալու տեղ չկա։ Սրանից ավելի փոքրանալը վերջն է։
Գետինը մտնեք։(

Լիզա Ճաղարյան

(Visited 88 times, 1 visits today)